ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ – ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης ημών, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, το Σάββατον των Ψυχών, 11ην Ιουνίου, εχοροστάτησεν εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ του Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου, κατά την τελεσθείσαν επιμνημόσυνον Θ. Λειτουργίαν, εν τω τέλει της οποίας ετέλεσε το νενομισμένον τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των απ’ αιώνος κεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών εν τη Ορθοδόξω ημών πίστει, μνημονεύσας μετά συγκινήσεως και του σεβασμίου ονόματος του την προτεραίαν κοιμηθέντος εν Σεούλ, αειμν. Μητροπολίτου Πισιδίας κυρού Σωτηρίου Τράμπα, του από Κορέας, μεγίστην ιεραποστολικήν μαρτυρίαν προσενεγκόντος τη Μητρί Εκκλησία.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης ημών, μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, μεταβάς μετά των εκκλησιασθέντων πιστών, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος μετά δύο μελών της εν Αθήναις Εστίας Θεολόγων Χάλκης, εις το κοιμητήριον του Προφήτου Ηλιού Πριγκήπου, ετέλεσε και αύθις τρισάγιον επί των τάφων των αειμνήστων προκατόχων αυτού Μητροπολιτών Πριγκηποννήσων.

Χθές,Κυριακήν της Πεντηκοστής, 12ην ιδίου, ο Σεβ.Μητροπολίτης ημών, προέστη εν τω αυτώ Ιερώ Ναώ του Αγίου Δημητρίου,της Θ. Λειτουργίας της εορτής, και της εν συνεχεία Ι.Ακολουθίας του Μεγ. Εσπερινού της γονυκλισίας.

Εκ της Ι.Μητροπόλεως, τη 13η Ιουνίου 2022, του Αγ.Πνεύματος.