ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ – 09.09.2023

Μετά τον καθαγιασμό του αρξαμένου νέου Εκκλησιαστικού έτους διά της νενομισμένης Πατριαρχικής και πολυαρχιερατικής συγχοροστασίας εν τω Π.Πατριαρχικώ Ναώ του Φαναρίου και της εν αυτώ υπογραφής της προσευχητικής ευχετηρίου πράξεως της νέας Β’ Ινδικτιώνος, την οποίαν ο Σεβ.Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης κ. Δημήτριος, ηξιώθη δια τριακοστήν τρίτην φοράν να προσυπογράψη, εορτάσθη και εφέτος η ιερά μνήμη του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκουεν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ι. Ναώ της νήσου Πρώτης των Πριγκηποννήσων.


Ο Σεβ. Ποιμενάρχης ημών, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, εχοροστάτησεν κατά τον Εσπερινόν της εορτής,7ης Σεπτεμβρίου,ετέλεσε δ’ εν αυτώ και την Θ.Λειτουργίαν της εορτής,μετ’αρτοκλασίας, εν μέσω πλείστων προσκυνητών, σήμερον, Παρασκευήν, 8ην ιδίου.
Εν δέ τω τέλει αυτής, ως ήδη ανεκοινώθη,απένειμε τον Σταυρόν της κατ’αυτόν Επαρχίας, εις την Ευγενεστάτην καν Μαρίκαν Μπαλέρ, το γένος Δημητρίου Σίσκου,γόνον της ιστορικής νήσου,εις επιβράβευσιν της υπερπεντηκονταετούς θεοσεβούς διακονίας αυτής ως Επιτρόπου και Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της ειρημένης γενεθλίου αυτής Κοινότητος.
Επηκολούθησε γεύμα εις παραλιακόν Εστιατόριον, προσφερθέν υπό της Εντίμου Εκκλησιαστικής Επιτροπής.


Εν Πριγκήπω,
τη 8η Σεπτεμβίου 2023