Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

« Χριστέ ο Θεός ημών, ο την εκούσιον σταύρωσιν εις κοινήν εξανάστασιν του γένους των ανθρώπων καταδεξάμενος…… μή παρίδης ημάς κινδυνεύοντας, και πάλιν την από σού διάστασιν., αλλ’ οικτείρησον, μόνε μακρόθυμε…» Εκ του Δοξαστικού του Μ. Εσπερινού της Σταυροπροσκυνήσεως.

Εν επιγνώσει, λοιπόν, της κρισιμότητος των σημείων των καιρών μας, προσκυνήσαμε και αύθις επ’εκκλησίας τον Τίμιον Σταυρόν του Χριστού, μεσούσης της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εξαιτησάμενοι τό έλεος και την μακροθυμίαν Του.

Η Α. Σεβασμιότης, ο Ποιμενάρχης ημών, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ.Δημήτριος, εχοροστάτησε κατά τε τον Εσπερινόν της παραμονής, 26ης Μαρτίου, ετέλεσε δε την Θείαν Λειτουργίαν της σήμερον Κυριακής, Γ’ Νηστειών, εν τω Ι. Ναώ της Παναγίας Πριγκήπου εν μέσω πλείστων πιστών, ομιλήσας δια την σημασίαν της απαρνήσεως του εαυτού μας εις τον νύν καιρόν!

ΝΗΣΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ