ΕΔΡΑ

Κατὰ τὴν ἀκολουθήσασαν 80ετίαν ὀκτὼ ἱεράρχαι ἀνῆλθον εἰς τὸν θρόνον τῶν Πριγκηποννήσωνμὲ ἔδραν αὐτῶν κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον τὴν Πρίγκηπον.

πὶ ἐν διάστημᾳ μόνον ὁ Πριγκηποννήσων Ἀγάπιος (1977-1979) μετέφερε τὴν ἕδραν τῆς μητροπόλεως εἰς τὴν Ἀντιγόνηνὁ δὲ Πριγκηποννήσων Καλλίνικος (1979-1985) εἰς τὴν νῆσον Χάλκην.

πειδὴ δὲν ὑπῆρχεν μητροπολιτικὸν μέγαροναἱ ἑκάστοτε κατοικίαι τῶν ἱεραρχῶν Πριγκηποννήσων ἀπετέλουν καὶ τὴν ἕδραν τῆς μητροπόλεως.

 Πριγκηποννήσων Καλλίνικος διεσκεύασε καταλλήλως τὰ εἰς τὸν αὐλόγυρον τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Παναγίας εἰς τὴν Πρίγκηπον κελλία καὶ ἐγκατέστησεν ἐκεῖτὴν ἕδραν τῆς μητροπόλεωςΟἱ χῶροι βεβαίως εἶναι ἁπλοίἀλλ᾽ ἐξυπηρετοῦν τὸν σκοπὸν διὰ τὸν ὁποῖον ἐχρησιμοποιήθησαν.