ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θεολογική Χάλκης
Θεολογική Χάλκης

Ἱδρύματα λειτουργοῦντα εἰς τὰ Πριγκηπόννησα ἦσαν ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, τὸ Ὀρφανοτροφεῖον εἰς τὴν Πρίγκηπον καὶ ἡ θερινὴ Στέγη τῶν ἐργαζομένων νεανίδων καὶ ἡ Παιδούπολις Χριστοῦ εἰς τὴν Πρώτην. Τὰ ἱδρύματα τῆς Πρώτης λειτουργοῦν κάθε καλοκαίρι.

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ

Στὸ λόφο τοῦ Χριστοῦ, τὸ 1895-1897 μὲ τὴ χρηματοδότηση μιᾶς Γαλλικῆς Ἑταιρείας ἀνηγέρθηκε τὸ μεγαλοπρεπὲς κτίριο μὲ τὴν ὀνομασία «Πρίγκηπο Παλάς» μὲ σκοπὸ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς θερινὸν ξενοδοχεῖον. Ὁ Σουλτάνος Ἀβδοὺλ Χαμὶτ ὁ Β´ ἀπέφυγε νὰ δώσει ἄδεια λειτουργίας διότι θὰ ἐγίνετο καὶ χαρτοπαικτικὴ λέσχη.

Μετὰ τὸ σεισμὸ τοῦ 1894 τὸ Ὀρφανοτροφεῖο τοῦ Γεδίκουλε ὑπέστη σοβαρὲς ζημιές, δημιουργήθηκε δὲ πρόβλημα στέγασης τῶν ὀρφανῶν.

 ἀείμνηστος εὐεργέτης Ἑλένη Ζαρίφη ἀγόρασε τὸ 1903 τὸ κτίριον γιὰ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς Ἐθνικὸν Ὀρφανοτροφεῖον. Ἡ Ζαρίφη ὀνομάσθηκε τιμητικῶς «Μήτηρ τῶν ὀρφανῶν».

Χρησιμοποιήθηκε τὸ 1915 στὶς ἀρχὲς τοῦ Παγκοσμίου Πολέμου ὡς στρατιωτικὴ Σχολή. Τὸ 1918 ὑπῆρξε στρατώνας γιὰ τοὺς Γερμανοὺς αἰχμαλώτους. Τὸ 1919 παραχωρήθηκε στοὺς Ρώσους πρόσφυγες, μόλις δὲ κατὰ τὸ Νοέμβριον ἐπιτρέπεται στὰ ὀρφανὰ νὰ ἐπανέλθουν στὴ στέγη των. Ἀπὸ τὸ  1942 καὶ ἑξῆς ἐφιλοξένησε καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων μέχρι τὸ 1964, ὅταν ἐκκενώθηκε ἀπὸ τὶς ἀρχές, μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι τὸ κτίριο κρίθηκε μὴ ἀσφαλές.

Τὸ 1961 τὸ Ὀρφανοτροφεῖο εἶχε 161 μαθητὲς καὶ τὸ 1964 ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἀνῆλθε στοὺς 174.

πὸ τὸ 1964 ἕως τὸ 1977, τὰ παιδιὰ φιλοξενήθηκαν στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, παρακολούθησαν δὲ ἀπογευματινὰ μαθήματα στὴν Ἀστικὴ Σχολὴ Πριγκήπου.

Τὸ κτίριο τοῦ Ὀρφανοτροφείου τὸ ὁποῖο εἶναι πενταόροφο, ἔχει δὲ συνολικὰ 206 δωμάτια ἀναφέρεται ὡς τὸ μεγαλύτερο ξύλινο οἰκοδόμημα τῶν Βαλκανίων.

 τελευταία διευθύντρια τοῦ Ὀρφανοτροφείου ὑπῆρξε ἡ κ. Μαρίκα Χάτσου ἡ ὁποία ἐργάστηκε μὲ ὑποδειγματικὸ τρόπο καὶ πρόσφερε τόση ἀγάπη καὶ θαλπωρὴ στοὺς μαθητές της.