Μητροπολίτης Συμεών

ΣΥΜΕΩΝ ΑΜΑΡΥΛΛΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΑΜΑΡΥΛΛΙΟΣ

ὁ ἀπὸ Εἰρηνουπόλεως, 9 Ἰουνίου 1987.

γεννήθη εἰς τὴν Πρίγκηπον ἀπὸ γονεῖς τὸν Ἰάκωβον καὶ τὴν Αἰκατερίνην, ὅπου ἔλαβε καὶ τὴν ἐγκύκλιον μόρφωσιν. Ἀργότερον ἐφοίτησεν εἰς τὸ Ζωγράφειον γυμνάσιον καὶ τὴν γαλλικὴν σχολὴν Πριγκήπου.

Τὴν θεολογίαν ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπεφοίτησε τὸ 1940, μὲ διατριβήν: «Τὸ Δυνατὸν τοῦ θαύματος καὶ αἱ κατ᾽ αὐτοῦ Ἐνστάσεις τῶν Νεωτέρων».

Τὴν 3ην Νοεμβρίου 1940 ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπὸ τοῦ Φιλαδελφείας Αἰμιλιανοῦ εἰς τὸ ναΐδιον τῆς ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Διωρίσθη διάκονος, ἀρχιδιάκονος καὶ ἱεροκήρυξ εἰς τὴν ἐπαρχίαν Πριγκηποννήσων, ὑπηρετήσας ἐκεῖ ἐπὶ μίαν ὀκταετίαν.

Κατὰ Σεπτέμβριον / Ὀκτώβριον 1948 ἐκλήθη γραμματεὺς τοῦ γραφείου τύπου τῶν Πατριαρχείων, διατηρῶν παραλλήλως καὶ τὰ καθήκοντα τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς μητροπόλεως Πριγκηποννήσων. Τὸν Ἰανουάριον 1951 προήχθη εἰς κωδικογράφον τῆς ἱερᾶς συνόδου. Τὴν 5ην Ὄκτωβριου 1951 εἰς ὑπογραμματέα. Τὴν δὲ 10ην Δεκεμβρίου 1957 (- 21 Ἀπριλίου 1964) εἰς ἀρχιγραμματέα τῆς ἱερᾶς συνόδου. Ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία του ἐτελέσθη εἰς τὸν πάνσεπτον Πατριαρχικὸν Ναὸν τὴν Κυριακὴν 22αν Δεκεμβρίου 1957 ὑπὸ τοῦ Χαλκηδόνος Θωμᾶ, συλλειτουργούντων τῶν Λαοδικείας Μαξίμου καὶ Φιλαδελφείας Ἰακώβου.

Παραλλήλως ἐδίδαξε τὰ θρησκευτικὰ εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν.

Τὴν 21ην Ἀπριλίου 1964 εἰς μητροπολίτην Εἰρηνουπόλεως. Ἡ εἰς ἀρχιερέα χειροτονία του ἐτελέσθη τὴν 26ην Ἀπριλίου 1964, Κυριακὴν τῶν Βαΐων εἰς τὸν πάνσεπτον Πατριαρχικὸν Ναόν.

Τὴν 5ην Νοεμβρίου 1985 ὠνομάσθη τοποτηρητὴς τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Πριγκηποννήσων. Τὴν δὲ Τρίτην 9ην Ἰουνίου 1987 μετετέθη εἰς τὴν μητρόπολιν Πριγκηποννήσων. Εἶναι μέλος τῆς ἱερᾶς συνόδου καὶ διαφόρων συνοδικῶν ἐπιτροπῶν.

δημοσίευσεν ἄρθρα καὶ μελέτας, κηρύγματα, λόγους, βιογραφίας εἰς τὰ περιοδικὰ Ὀρθοδοξία και ἀλλαχοῦ.

Ἔργα:

ΣΥΜΕΩΝ   ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ,    Ἀπόδοσις   Χρέους
(Φιλαδελφείας Αἰμιλιανός), (1977)
Ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αἰμιλιανός, 1980,
 Μητροπολίτης Ἰκονίου Ἰάκωβος, Σκιαγράφημα, Βασιλείου Ν. Ἀναγνωστοπούλου, ἐπιμ., Μνήμη Μητροπολίτου Ἰκονίου Ἰακώβου, Ἀθῆναι, 1984, σ. 15-33.