ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩι


Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι.