ΜΙΚΡΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

Μικρόν Μήνυμα καί Εὐχαριστία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου
ἐνώπιον τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (19 Ἀπριλίου 2018)

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

“Πνεῦμα Χάριτος” (Ζαχ.12,10) μετέδωσε μόλις ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη καί προσκυνητή μοι Παναγιότης εἰς τό ταπεινόν καί ἐλάχιστον πρόσωπόν μου ἐκ τοῦ πλουσίου περισσεύματος τῆς ἀγαπώσης με καρδίας Της διά τῆς θεσπεσίας ἀναγγελίας τῆς τε προκρίσεως καί ἀναδείξεώς μου ὡς νέου Μητροπολίτου καί Ποιμενάρχου τῶν Πριγκηποννήσων, ἀλλά καί τῆς ἀπονομῆς τῆς ἐξαιρετικῆς τιμῆς τοῦ Γέροντος Ἱεράρχου τοῦ Θρόνου, εἰς ἐκτίμησιν τῆς τεσσαρακοντατετραετοῦς ἱερατικῆς διακονίας μου.

Ἐπιθυμῶ νά ὑπομνήσω εὐλαβῶς, ὅτι ἡ διακονία μου αὐτή ἀρρήκτως συνδέεται μετά τοῦ σεβασμίου καί διαπρεποῦς Προσώπου Σας, Παναγιώτατε, μετά τοῦ Ὁποίου συνεδέθην πνευματικῶς ἀπό τῶν μαθητικῶν μου χρόνων πρό πεντηκονταετίας εἰς τάς αὐλάς τῆς ἀτυχοῦς Σχολῆς μας, προϊόντος δέ τοῦ χρόνου ηὐλογήθην ὅπως συνυπάρξω μετ’Αὐτοῦ ἐν τοῖς πλαισίοις ποικίλων συνεργασιῶν καί ἀγωνιωδῶν περισπασμῶν τῆς ζωῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Κατά τήν εὔσημον ταύτην καί ἱεράν στιγμήν τῆς ζωῆς μου, διά πάντα ταῦτα, τά δαψιλῶς νῦν ἀπό τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καθαγιαζόμενα, ἐκφράζω γονυκλινῶς τήν ἀϊδιον εὐγνωμοσύνην μου πρός τόν Πανοικτίρμονα Θεόν, Τόν οὕτω πως τά κατ’ἐμέ οἰκονομήσαντα καί διά βίου προστατεύσαντά με, τῇ πρεσβείᾳ πάντοτε τῆς Παμμακαρίστου Θεομήτορος, τῆς ἀπ’αἰώνων προστάτιδος τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Εὐθύς δ’ἀμέσως ὑποβάλλω πρός τήν Σήν Σεπτήν Κορυφήν τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην καί τάς ἀπείρους εὐχαριστίας μου διά τήν σημερινήν μεγάλως τιμήσασάν με Πατριαρχικήν Αὐτῆς βουλήν.

Ἐγκαρδίους εὐχαριστίας ἀπευθύνω καί πρός τήν περί Ὑμᾶς Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τε τήν εὐμενῆ ἀποδοχήν τῆς σεπτῆς Σας κρίσεως καί τήν τιμίαν ψῆφον τῶν συγκροτούντων αὐτήν ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν.

Εὔχομαι, Παναγιώτατε καί Σεβασμιώτατε Δέσποτα, ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, νά Σᾶς διατηρῇ ἐν τῇ οἰακοστροφίᾳ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῇ συντονιστικῇ διακονίᾳ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπί μήκιστον σῶον,ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Ἀληθείας Του, πρός χαράν καί καύχησιν πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

Χριστός Ἀνέστη!