ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ

Πεφιλημένοι μου ἀδελφοί, γόνοι καί κάτοικοι τῶν Πριγκηποννήσων,

Μετά τήν ἀπροσδόκητη κοίμησι τοῦ μακαριστοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ καί προκατόχου μου Μητροπολίτου κυροῦ Ἰακώβου, δέχθηκα ἀπροσδοκήτως καί ἐγώ, τήν σεπτή Πατριαρχική πρόκρισι νά τόν διαδεχθῶ.

Ἐξ οὗ καί τήν 19η Ἀπριλίου 2018 ἐξελέγην ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παμψηφεί, Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων, ἡ δέ Ἱερά Μητρόπολις μέ τήν βούλησι καί είσήγησι τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν της, ἀνυψώθη τιμητικῶς εἰς Γεροντικήν ἐν τῷ προσώπῳ μου.

Καί ἀπό τῆς 28ης Ἀπριλίου 2018, ἐνθρονισθείς, ἀνέλαβα τήν εὐθύνη τῆς διαποιμάνσεώς της.

Μέ τό χαιρετιστήριο αὐτό μήνυμά μου, δέν ἐπιθυμῶ νά ἐπαναλάβω τά ὅσα ἀπηύθυνα στόν ἐνθρονιστήριο λόγο μου.

Ἐπιθυμῶ ὅμως ἐκ καθήκοντος, νά ἐκφράσω εἴς τε τούς εὐλογημένους μονίμους κατοίκους καί παραθεριστάς τῶν νησιῶν, ἀλλ’ὁπωσδήποτε καί εἰς τόν μέγα ἀριθμό τῶν ἐκ τῶν νήσων τῆς Ἐπαρχίας Πριγκηποννήσων ὁρμωμένων, καί, κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος, διεσπαρμένων εἰς τήν ἀλλοδαπήν νησιωτῶν ἀδελφῶν μου, ὅτι τούς συνοδεύει ἡ μόνιμος προσευχητική σκέψις μου καί ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη μου.

Τά αἰσθήματα αὐτά ἀποτελοῦν τήν ἱερά ὑποχρέωσί μου, καί βιώνονται γιά σᾶς καί ὑφαίνονται καί προσφέρονται λειτουργικά, ἀλλά καί μέσα ἀπό τούς προσφιλεῖς καί ἱερούς χώρους τῶν κήπων καί τῶν αὐλογύρων τοῦ Ἅη Δημήτρη καί τῆς Παναγίας τῆς Πριγκήπου, τοῦ Ἅη Νικόλα τῆς Χάλκης, τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Ἀντιγόνης καί τῶν Γενεθλίων τῆς Παναγίας μας τῆς Πρώτης. Ἀπό τά γενέθλια νησιά σας, δηλαδή, τά Πριγκηπόννησα, πού ἀγαπήσατε περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο χῶρο τοῦ κόσμου.

Εὔχομαι νά ἐπιτρέπῃ ὁ Κύριος ν’ἀνταμώνουμε ὅλο καί μέ καλύτερες συνθῆκες ζωῆς. Ζητῶ κι’ἐγώ, ὡς νέος Ποιμενάρχης σας, τήν σκέψι σας καί τήν προσευχή σας, πρός ἱκάνωσι καί καταξίωσί μου, καί εἴθε νά με καταστήσῃ ὁ Θεός καί ἄξιο τῆς ἀγἀπης σας.

+ Ὁ Πριγκηποννήσων Δημήτριος

Πρίγκηπος, 18ῃ Ἰανουαρίου 2019