ΠΡΩΤΗ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ἡ νῆσος Πρώτη σήμερα ἀριθμεῖ ἐλαχίστους μονίμους ὀρθοδόξους χριστιανοὺς κατοίκους, περὶ τοὺς 25. Τὸ δὲ 2003 ὀλιγωτέρους.

Ἔχει ἕνα μικρὸν ναὸν τῶν γενεθλίων τῆς Θεοτόκου (1878), μὲ ἕνα ἱερέα, τὸ ἁγίασμα τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς καὶ τὸ κοινοτικὸν νεκροταφεῖον.

Εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ μόνου λόφου αὐτῆς εὑρίσκεται ἡ μονὴ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἐφιλοξένει τὸ Σισμανόγλειον Ὀρφανοτροφεῖον θηλέων. Σήμερον δὲ φιλοξενεῖ τὴν Στέγην τῶν ἐργαζομένων νεανίδων καὶ τὴν Παιδούπολιν.

Τὸ σχολεῖον τὸ 1923 εἶχε συνολικὰ 28 μαθητάς.

Τὸ 1925/1926 ἐλειτούργει μία τριτάξιος μικτὴ δημοτικὴ σχολή, μὲ ἀριθμὸν μαθητῶν 7, μαθητριῶν 9, σύνολον 16 καὶ μὲ ἕνα διδάσκαλον.

Τὸ 1961/1962 ἡ τετρατάξιος σχολὴ εἶχε μαθητὰς 10, μαθήτριας 10, σύνολον 20.

Τὸ 1971/1972, μαθηταὶ 5.

Τὸ σχολεῖον ἔκλεισε τὸ 1975.

Κοινότης Πρώτης:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΒΙΚ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΜΑΡΙΔΗΣ

ΜΕΛΗ:
ΗΛΙΑΣ ΜΙΤΑΒΕΡ ΜΠΑΛΕΡ
ΖΑΦΕΙΡΑ ΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΚΑ ΜΠΑΛΕΡ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ:
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΙΜΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΜΙΛΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΖΑΝΣΕΒΕΡ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ